Přípravky na čištění

Image
Čistič na rez a vodní kámen Fixinela 500ml
63 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Čistící prostředek na silně znečištěné plochy se zvýšenou účinností. Odstraňuje zaschlou špínu, mastnotu a jiné usazeniny. Spolehlivě odstraní vodní a močový kámen, ničí choroboplodné zárodky. Přípravek je určený na čištění umyvadel, van, obkladaček, wc a podlah. VAROVÁNÍ:Standardní věty o nebezpečnosti:H315 - Dráždí kůži.H318 - Způsobuje vážné poškození očí.Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.P264 - Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruceP280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlaP305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P332+P313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
WC gel Lavon Ocean Breeze 750ml
52 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
WC gel s obsahem kyseliny a svěží parfemací účinně a snadno odstraní rez, vodní a močový kámen nejen z toalety, ale i z dalších sanitárních zařízení. Pro maximální čistotu i pod vodní hladinou. Vůně ocánu. Varování:Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí.Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle.P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.
WC gel bodový blok 3v1 Dr.Devil Polar Aqua 75ml
107 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
WC bodový blok se speciální látkou pro vyšší účinnost a hygienickým dávkováním preventivně působí proti usazování vodního kamene, svěže voní a důkladně čistí. Doba působení jedné kytičky je cca jeden týden. Při aplikaci do místa většího proudu vody získáte lepší účinnost, aplikací mimo hlavní proud vody prodloužíte životnost, avšak za cenu nižší účinnosti. Pro rovnoměrné čištění celé toalety aplikujte kytičku na obě strany mísy.Složení:> 30 % neiontové povrchově aktivní látky, < 5 % amfoterní a kationtové povrchově aktivní látky. Obsahuje parfém (limonene), benzisothiazolinone.Bezpečnostní upozorněníGHS07 - dráždivé látkyVarování:Obsah nebezpečných látekEUH208 : Obsahuje benzisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.H319 Způsobuje vážné podráždění očí.P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
WC gel Domestos White&Shine 750ml
80 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Domestos tekutý čisticí a dezinfekční přípravek je určený k čištění a dezinfekci silně znečištěných míst a zejména tam, kde se mohou vyskytovat bakterie nebo plísně. Díky svému hustému složení přilne lépe k povrchu toaletní mísy a omezuje tak množení bakterií i po spláchnutí. Při každodenním používání chrání Domestos celý den před bakteriemi uvolněnými z toalety do ovzduší a zároveň bojuje proti bacilům v domácnosti. Zabíjí všechny známé druhy bakterií.Upozornění:Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.Varování:Obsah nebezpečných látekChlornan sodný, hydroxid sodný, alkyl(dimethyl)aminoxidy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového, oleje), cetrimonium-chlorid.EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).H290 Může být korozivní pro kovy.H311 Toxický při styku s kůží.H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)P391 Uniklý produkt seberte.P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku. Pozor žíravina! Prodej pouze osobám starším 18 let.
WC gel Duck citrus 750ml
78 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Tekutý čistič WC s příjemnou citrusovou vůní, přípravek vyčistí WC mísu, odstraní vodní kámen a nečistoty. Praktické zakřivené hrdlo láhve dobře dosáhne pod okraj WC mísy, kde se nejvíce vyskytují usazeniny. Zanechává dlouhotrvající citrusovou vůni.Precizně odstraňuje vodní kámen a je účinný i na odolné skvrny. Snižuje nutnost čištění kartáčem a čistí nad i pod vodní hlavou, zaroveň eliminuje veškeré zápachy z toalety.Složení:
WC set ECO mix barev
45 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Set obsahuje WC štětku a stojánek. Je vhodným pomocníkem pro údržbu WC. Rukojeť i stojan jsou vyrobeny z plastu. WC souprava štětka se stojánkem je vyráběna ve více barevných variantách, zasíláme dle skladové dostupnosti.
WC závěs kuličky Bref Power aktiv Lavender 50g
59 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Díky svému jedinečnému Bref složení se 4 funkcemi, Bref Power aktiv zabraňuje usazování vodního kamene, vytváří účinnou čisticí pěnu, zabraňuje usazování nečistot a dodává toaletě extra svěžest. Jednoduše umístěte produkt pod okraj záchodové mísy, nastavte jej na proud vody a ucítíte svěžest a čistotu toalety s každým spláchnutím. Jádro kuličky nyní obsahuje o 40 % více parfému, což zaručuje vůni od prvního do posledního spláchnutí. Vůně je nyní již od samého počátku intenzivnější. Složení: >30% aniontové povrchově aktivní látky, 5-15% neiontové povrchově aktivní látky. Další přísady: parfém (Citral, Limonene)Varování:H315 Dráždí kůži.H319 Způsobuje vážné podráždění očí.H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.EUH208 Obsahuje EUCALYPTOL;TERPINOLENE. Může vyvolat alergickou reakci.Bezpečnostní upozornění:Pokyny pro bezpečné zacházení:P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.P305 + P351 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.
WC závěs kuličky Bref Power aktiv citron 50g
59 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
WC blok se čtyřmi aktivními kuličkami. Díky 4 funkcím, zahrnujícím čisticí pěnu, ochranu proti vodnímu kameni, ochranu proti nečistotám a extra svěžest, čistí toaletu při každém spláchnutí. Vydrží až 250 spláchnutí. Složení: >30% aniontové povrchově aktivní látky, 5-15% neiontové povrchově aktivní látky. Další přísady: parfém (Citral, Limonene)Varování Standardní větou o nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH208 Obsahuje Eucalyptol; TERPINOLENE. Může vyvolat alergickou reakci. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P305+P351 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P501 Odstraňte obsah / obal v souladu s vnitrostátními předpisy.
WC čistič Savo Turbo 700ml
74 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Tekutý WC čistič je zahuštěný, jeho stékavost je snížena, odstraňuje i úporné pachy. Používá se k průběžné údržbě a dezinfekci toalet.Složení: Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, Kationtové povrchově aktivní látky, ParfumVarováníStandardní věty o nebezpečnosti: Může být korozivní pro kovy Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky Pokyny pro bezpečné zacházení: Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence: P234 Uchovávejte pouze v původním obalu P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Varování:H311 Toxický při styku s kůží H302 Zdraví škodlivý při požití. Strana 20 / 20Verze: 1.0 Datum vydání/revize: 2.7.2015 Předchozí verze: - H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H318 Způsobuje vážné poškožení očí H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H290 Může být korozivní pro kovy H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H315 Dráždí kůži. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Reakce: P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P391 Unilklý produkt seberte Pozor žíravina! Prodej pouze osobám starším 18 let.
Sítko do pisoáru Well done gol Lemon zelené
116 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Vonné sítko do pisoáru optimalizuje tvorbu bakterií a zabraňuje šíření pachů v zárodku. Zabraňuje ucpávání odpadových cest. Možno vložit do všech typů pisoárů. Nebrání běžnému čištění. Účinnost více jak 30 dní. Vůně citronu. Varování:Standardní věty o nebezpečnosti:EUH208 Obsahuje Vůně složení. Může vyvolat alergickou reakci.Pokyny pro bezpečné zacházení:Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
RM 503 ČISTIČ SKLO KONCEN. 500ml KÄRCHER
215 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
RM 503 ČISTIČ SKLO KONCEN. 500ml KÄRCHEREAN: 4039784997493 Popis produktuRM 503 je koncentrovaný čistič skel od společnosti Kärcher. Jeho objem je 500 ml. Účinky a výhodyPoskytuje čištění beze šmouh.Má příjemnou vůni.Zajišťuje dobrou smáčivost.Použitelný i pro manuální zpracování.Odstraňuje silně ulpívající nečistoty jako tuk, hmyz, emise.Rozpouští skvrny vodního kamene ve sprchových koutech, na zrcadlech a skleněných plochách.Kompatibilní produktyRM 503 je kompatibilní s řadou produktů Kärcher, včetně: KV 4WV 2 PremiumWV 5 PremiumWV 6 PlusÚčinnost a ochranaProstředek zpomaluje opětovné znečištění a urychluje odtok deště. Je ideální pro čištění všech voděodolných, hladkých povrchů, jako jsou sklo, okna, zrcadla, sprchové kouty atd.
Čistič koupelna Cif 750ml
104 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Čisticí sprej je speciálně vyvinutý pro úklid koupelny. Rychle odstraňuje každodenní nečistoty v koupelně. Návod k použití: Nastříkejte na čištěný povrch. Nechte 1 minutu působit a poté setřete. Není třeba drhnout. Pro odstranění velmi odolné špíny postup opakujte. Před použitím si vždy pečlivě přečtěte návod k použití, údaje na obalu a připojené informace o přípravku.Upozornění: Po použití si vždy důkladně opláchněte ruce. Nepoužívejte na mramor, přírodní kámen, starý smalt, mosaz a zlaté kohoutky. Před použitím na lakované povrchy vyzkoušejte nejprve na malé nenápadné ploše. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí důkladně oči vypláchněte vodou.Složení:
Osvěžovač vzduchu do ledničky
149 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Pokud to v lednici nevoní, budete potřebovat ledničkový deodorant s bambusovým uhlím. Přirozený osvěžovač vzduchu neutralizuje pachy, zabraňuje tvorbě plísní a udržuje potraviny déle čerstvé. Ideální také pro mrazničky, skříně, auta, místa pro domácí zvířata. PP/vlies, 70 g bambusové uhlí. 9,7 x 8,3 cm.Bezpečný pro potraviny Přirozený osvěžovač vzduchu: bambusové uhlí
30 vonných sáčků do odpadkového koše
129 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Skoncujte se zápachem z odpadkového koše! Již při vkládání sáčku se line příjemná květinová vůně. Po dlouhou dobu bude zajištěno, že Váš odpadkový koš bude čistý a svěže provoněný.
12 utěrek z mikrovlákna
169 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
S těmito utěrkami z mikrovlákna vyčistíte dům prakticky od sklepa až po půdu. Bez čisticích prostředků, bez drhnutí, mokré nebo suché! Vhodné pro všechny povrchy. Vysoce savé, antistatické a nepouští vlákna.
2 náhradní návleky X-Pad
199 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
2 náhradní návlleky X-Pad k mopu "Easy-Clean" .
Podložka proti námraze
169 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Mraznička plná ledu jen zvyšuje náklady na elektřinu! A právě ty Vám ušetří podložka proti námraze, obtížné odmrazování je už zbytečné. Jednoduše položte do přihrádky mrazáku a námraza je pryč. Plast. 46 x 24 cm.Ušetříte energii Odmrazování je zbytečné! Stačí položit do přihrádky
Kartáč na čištění sušičky
159 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Žmolky vláken a prachu se nevyhnutelně shromažďují v drážkách a těsnění sušiček. Proto je tento kartáč na čištění sušičky nepostradatelný. PP, délka 28 cm. Předchází usazování žmolků na prádle. Všestranné použití.
Duo kartáč do kuchyně
184 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
S tímto praktickým duo kartáčem můžete vyčistit dlaždičky, podlahy a povrchy všeho druhu. Speciální kartáč na spáry atd. v rukojeti.
Kartáč na drážky Clarsen
103 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Z jedné strany kartáč na drážky a mezery, z druhé strany čistič na žaluzie, ventilační lamely v autě atd. Náš praktický dvojitý kartáč je bezkonkurenční v autě i v domácnosti.
Vůně do myčky "Pomeranč"
149 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Konec s nepříjemným zápachem! V myčce vydrží až 25 mytí a v chladničce více než 4 týdny. Plast, Ø 8-11,5 cm. Jablečná vůně. Citrónová vůně. Pomerančová vůně.
Osvěžovač vzduchu Levandule,6ks
179 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
V kuchyni, koupelně, šatní skříni nebo v zásuvce, tyto osvěžovače vzduchu zajistí všude příjemné klima. Neutralizují pachy, odpuzují moly a příjemně voní.
Kartáč na toalety
129 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Tento šikovný zahnutý kartáč se ohýbá za Vás. Pomůže Vám bez námahy vyčistit prostor pod okrajem WC. PVC/plast. 21,3 x 3,9 x 9 cm.Vyčistí každý záhyb
Odstraňovač vodního kamene
129 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Umístěte tento odstraňovač vodního kamene do Vaší varné nebo rychlovarné konvice. Jakmile se voda vaří, zamotají se vápenaté částice v síti oček a neusazují se na stěnách konvice. Vytřesením ho jednoduše vyčistíte.
Návlek na smeták z mikrovlákna
149 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Ideální na stírání a zametání hladkých podlah - za sucha i za mokra. Zachytí i ty nejmenší prachové částice magickou silou a pevně je zadrží. Polyester, lze prát při 30 °C. Rozměr: 15 x 26 cm. Přitahuje prach a nečistoty magickou silou. Čistí za sucha + za mokra. Nepouští vlákna.
Návlek na smeták z mikrovlákna
149 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Ideální na stírání a zametání hladkých podlah - na sucho i na mokro. Přitáhne i nejmenší částečky prachu a pevně je zadrží. 100% polyester, lze prát při 30 °C. Přitahuje prach a špínu. Také na choulostivé povrchy.
3 houbičky na hrnce
99 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Žádné škrábance díky ocelovým houbičkám! Jemná kovová vlákna nerezaví a jsou mnohem větší než mnoho jiných drátěnek.
Univerzální odtoková zátka
99 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Patentovaná a praktická, bez otravného řetízku. Tato univerzální odtoková zátka zaručeně těsní - hygienická s dlouhou životností. Silikon. Ø 6,7 cm.Pro všechny dřezy a standardní umyvadla Jednoduše vytáhněte za "ruku"
Profesionální nástavec na vysavač
149 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Nejlepší nástavec, který jste kdy měli! Stačí nasadit na hadici vysavače - adaptér je součástí dodávky - hotovo! Flexibilní sací trubice magicky přitahuje prach a nasává i ty nejjemnější částice ze všech rohů a štěrbin. Všechny objekty kolem zůstávají nedotčené.
Houba na skvrny + 1 ZDARMA
129 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Stačí teplá voda - a skvrna je pryč! Díky této kouzelné houbě vyčistíte svůj polstrovaný nábytek a koberec důkladně a šetrně - bez předchozího ošetření a přidání čisticích prostředků. Mikrovlákno, lze prát při 30 °C. Rozměr: 13 x 8 x 5 cm. Na polstrovaný nábytek a koberce. Nezanechává žádné stopy. před.
Ubrousky čisticí na chladničku,20ks
129 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Ušetřete si namáhavé vymývání chladničky. S vysoce efektivními čisticími ubrousky odstraníte rychle a důkladně mastnotu, špínu a bakterie - také v rozích a štěrbinách. Zůstane jen svěží vůně.
Nano čistič oken 250ml
249 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Zářivě čistá okna na dlouhou dobu! Jednoduše nastříkejte, setřete - čistota beze šmouh! Neviditelný ochranný film odpudí dešťové kapky a oddálí tvorbu a přilnavost nečistot. Pro veškerá okna a zrcadla.

V této podkategorii Domácnost najdete široký výběr prémiových přípravků na čištění, které vám pomohou udržet čistotu a lesk ve vašem domově. Bez ohledu na to, zda potřebujete efektivně odstranit skvrny z koberce, zlepšit lesk na kuchyňských površích nebo zušlechťovat vaše oblečení, naše špičkové produkty vám zajistí výsledky, které vás doslova ohromí. S našimi vysoce účinnými čistícími prostředky a inovativními technologiemi dosáhnete dlouhotrvajícího a zářivého vzhledu vašeho interiéru. Udělejte si radost a prozkoumejte naši širokou nabídku přípravků na čištění, které jsou navrženy tak, aby přinesly vašemu domovu dokonalou péči a hygienu. Nechte svůj domov zazářit s našimi vynikajícími přípravky na čištění, které jsou dostupné za příjemné ceny. Vaše spokojenost je pro nás prioritou, proto neustále pracujeme na zdokonalování našeho sortimentu, abychom vám mohli nabídnout ty nejkvalitnější produkty na trhu. Začněte mít radost z čistoty ve vašem domově a vyberte si některý z našich skvělých přípravků na čištění ještě dnes!

Image
Produkty

Populární produkty

Product Images
Sleva 50%
Vakuový úložný box s vakem
339 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Product Images
Doručení zdarma
EPSON C13T47A100 - originální
938 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Šortky ARDON®URBAN+ středně modrá royal | H6546/50
769 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Masažní přístroj na krční páteř InnovaGoods
399 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Product Images
Sleva 20%
Podprsenka Claudette Triumph, bez kostic, 1 +1 zdarma*
1 190 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Product Images
Sleva 50%
Rovné džíny Whak´s, vnitřní délka nohavic 72 cm
579 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Boltze Mísa ze dřeva mangovníku Percha
399 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Product Images
Sleva 20%
Plavkový tankiny top pro ženy po operaci prsu Palombia
809 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Product Images
Sleva 20%
Strečové chino kalhoty
1 010 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Product Images
Sleva 50%
Jednobarevné povlečení, bavlna
589 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Mokasíny "Cleo"
619 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
STOR - Hliníková láhev na pití AVENGERS Force, 400ml, 74134
190 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
MILAN - Štětec kulatý - série 213
47 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Náhrdelník ze skleněných perel
295 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Proč my

Proč si nás lidé vybírají

Service
Rychlé dodání

Po celé ČR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečení platby

Service
Snadná reklamace

Snadná reklamace zboží

Service
Podpora

Podpora na telefonu a emailu